Bestyrelsen bag

Formand: Hanne Sørensen (mail: hanne.sorensen@pc.dk)

Næstformand: Christian Murmand Hansen (mail: chha1984@gmail.com)

Kasserer: Helle Søby Degn (mail: helledegn@hotmail.com)

Bestyrelsesmedlem: Casper Homann

Bestyrelsesmedlem: Christina Jønsby

Bestyrelsesmedlem: Søren Børresen

Bestyrelsesmedlem: Michael Normann Larsen

Revisor: Marlene Børresen

Revisor suppleant: Peter Søby

Suppleant: Claus Petersen

VEDTÆGTER

Vedtægter for foreningen ”Tranbjerg Ugen”

§ 1

Foreningens navn:

Tranbjerg Ugen

Foreningen er stiftet September 2022

§ 2

Foreningens placering:

Foreningens navn er “Tranbjerg Ugen” med hjemsted i Tranbjerg.

§ 3

Foreningens formål er:

At skabe bedre muligheder for, at byens foreningsliv og kulturinstituioner kan få eksponering, samt tiltrække nye medlemmer og frivillige i de respektive foreninger. Tranbjerg Ugen skal fremme det tværgående fællesskab i byen. Hovedformålet er afholdelse af Tranbjerg Ugen.

§ 4

Foreningen kan ikke:

Blande sig i de enkelte foreninger- og institutioners virke og drift.

Foreningens aktiviteter:

Bestyrelsen kan definere aktiviteterne. Aktiviteterne skal være tro mod de resterende dele af vedtægterne.

§ 5

Bestyrelsen skal bestå af formand, næstformand, kasserer, revisor, revisorsuppliant og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen supplerer sig sig selv.

§ 6

Bestyrelsens øvereste myndighed er bestyrelsesmøderne, der afholdes 2 gange årligt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal angives og fremsendes før mødets afholdelse.

Formand er på valg i lige år, næstformand, kasserer og medlemmer i ulige år. Suppleanter er på valg hver år. Genvalg kan finde sted.

§ 7

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal (se dog § 11)

§ 8

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i perioden september til november. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 30 dages varsel ved offentlig bekendtgørelse og/eller ved brev eller mail. Dagsorden for generalforsamling udsendes seneste 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Eventuelt

Forslag til dagsordens pkt. 4 og skal være bestyrelsen i hænde inden 7 dage fra udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det, og skal afholdes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 10 dages varsel.

Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 10

Evt overskud hensættes til næste års aktiviter.

§ 11

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 12

Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut.

§ 13

Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens ophør kan kun ske, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer beslutter det på bestyrelsesmøde (2/3 defineres som 5 bestyrelsesmedlemmer ud af 7 bestyrelsesmedlemmer). Er

mødet ikke beslutningsdygtigt, indenkaldes med varsel på 2 uger til et nyt bestyrelsesmøde, som er beslutningsdygtigt ved almindeligt flertal.

§ 14

Ved foreningens ophør overgår eventuel formue til AIA Tranbjerg IF som øremærket donation i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 15

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningens hæfter med hele sin formue.