Hvad er Tranbjerg Ugen?

Tranbjerg Ugen er opstået i 2022, hvor en flok frivillige gik sammen om at lave en uge fyldt med arrangementer, som alle har det til fælles at vores lokale foreninger, interesse-fællesskaber, erhvervsdrivende og institutioner kunne få lov at vise hvad de har at byde på, for at hverve flere medlemmer og frivillige som kan bidrage til mere fællesskab og et bedre lokalsamfund. Ugen blev en stor succes, og heldigvis havde mange af de frivillige mod på at indgå i den forening, som vi nu bare kalder Tranbjerg Ugen, og arbejde videre på at udvide ugens program, så vi kan få endnu flere med og gøre det endnu federe at bo i Tranbjerg.

Bestyrelsen bag:

Formand: Hanne Sørensen (mail: hanne.sorensen@pc.dk)

Næstformand: Christian Murmand Hansen (mail: chha1984@gmail.com)

Kasserer: Helle Søby Degn (mail: helledegn@hotmail.com)

Bestyrelsesmedlem: Casper Homann

Bestyrelsesmedlem: Christina Jønsby

Bestyrelsesmedlem: Søren Børresen

Bestyrelsesmedlem: Michael Normann Larsen

Revisor: Marlene Børresen

Revisor suppleant: Peter Søby

Suppleant: Claus Petersen

VEDTÆGTER

Vedtægter for foreningen ”Tranbjerg Ugen”

§ 1

Foreningens navn:

Tranbjerg Ugen

Foreningen er stiftet September 2022

§ 2

Foreningens placering:

Foreningens navn er “Tranbjerg Ugen” med hjemsted i Tranbjerg.

§ 3

Foreningens formål er:

At skabe bedre muligheder for, at byens foreningsliv og kulturinstituioner kan få eksponering, samt tiltrække nye medlemmer og frivillige i de respektive foreninger. Tranbjerg Ugen skal fremme det tværgående fællesskab i byen. Hovedformålet er afholdelse af Tranbjerg Ugen.

§ 4

Foreningen kan ikke:

Blande sig i de enkelte foreninger- og institutioners virke og drift.

Foreningens aktiviteter:

Bestyrelsen kan definere aktiviteterne. Aktiviteterne skal være tro mod de resterende dele af vedtægterne.

§ 5

Bestyrelsen skal bestå af formand, næstformand, kasserer, revisor, revisorsuppliant og 2 bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen supplerer sig sig selv.

§ 6

Bestyrelsens øvereste myndighed er bestyrelsesmøderne, der afholdes 2 gange årligt, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter begæring herom. Dagsorden til bestyrelsesmøderne skal angives og fremsendes før mødets afholdelse.

Formand er på valg i lige år, næstformand, kasserer og medlemmer i ulige år. Suppleanter er på valg hver år. Genvalg kan finde sted.

§ 7

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Bestyrelsen er beslutningsdygtig ved almindeligt flertal (se dog § 11)

§ 8

Foreningens ordinære generalforsamling afholdes én gang årligt i perioden september til november. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 30 dages varsel ved offentlig bekendtgørelse og/eller ved brev eller mail. Dagsorden for generalforsamling udsendes seneste 14 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal indeholde følgende dagsordenspunkter:

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Eventuelt

Forslag til dagsordens pkt. 4 og skal være bestyrelsen i hænde inden 7 dage fra udsendelse af indkaldelse til generalforsamling.

Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 9

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes når bestyrelsen beslutter det, og skal afholdes når mindst 2/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom.

Ekstraordinær generalforsamling skal indvarsles med mindst 10 dages varsel.

Fremsatte forslag afgøres ved simpel stemmeflerhed blandt de fremmødte.

§ 10

Evt overskud hensættes til næste års aktiviter.

§ 11

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

§ 12

Foreningens formue anbringes i anerkendt pengeinstitut.

§ 13

Vedtægtsændringer og beslutninger om foreningens ophør kan kun ske, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer beslutter det på bestyrelsesmøde (2/3 defineres som 5 bestyrelsesmedlemmer ud af 7 bestyrelsesmedlemmer). Er

mødet ikke beslutningsdygtigt, indenkaldes med varsel på 2 uger til et nyt bestyrelsesmøde, som er beslutningsdygtigt ved almindeligt flertal.

§ 14

Ved foreningens ophør overgår eventuel formue til AIA Tranbjerg IF som øremærket donation i overensstemmelse med foreningens formål.

§ 15

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningens forpligtelser, for hvilke alene foreningens hæfter med hele sin formue.